BMW Black C A.Perez
Eshet Chayil C A.Perez/V.Gabbay (WP)
Haderech Mitmashechet C N.Dor
Hakol Od Yistader C A.Perez
Mashav Ruch C N.Dor (WP)
Mattar C I.Yakovee
Naarah C V.Gabbay
Neimat Hashikorim C S.Maman
Od Evnech C A.Perez (WP)
Yakalelo L. E.Eliyahoo
Ahavnu P. V.Gabbay
Al Na Tishal P. A.Perez (WP)
Eich Hi Rokedet P. N.Dor (WP)
Laggat Bamayim P. V.Gabbay
Luna P. N.Dor
Shir L'eYoni P. 99.Y. All 5 Teachers
Shir Mikol Halev P. A.Perez  

 

At Kineret C R.Siman Tov Camp Finjan 2000 ?
Hahavah Nishaeret C A.Perez (WP) Camp Finjan 2000 ?
Hanechalim Roshmim C A.Perez (WP) Camp Finjan 2000 ?
Jamilla C R.Ziv Camp Finjan 2000 ?
Leatzmecha C A.Perez (WP) Camp Finjan 2000 ?
Radyo Yashan C V.Gabbay(WP) Camp Finjan 2000 ?
Tni Chibuk Yaldonet C V.Gabbay (WP) Camp Finjan 2000 ?
Torat Moshe C I.Yakovee (WP) Camp Finjan 2000 ?
Lechol Echad Yesh P. L.Bar.Gil Camp Finjan 2000 ?
Ma Asita Li P. R.Ziv Camp Finjan 2000 ?
Ma Shehayah Benenu P. Z. Nissim Camp Finjan 2000 ?
Menagev Lach Et Hadmaot P. R.Ziv Camp Finjan 2000 ?
Meohav Al Hamirpeset P. A.Perez Camp Finjan 2000 ?
Ten Li Yad P. R.Ziv (WP) Camp Finjan 2000 ?
Zer Kalaniyot P. A.Perez (WP) Camp Finjan 2000 ?

 

Brachot V'eHavdalot C R.Ziv (WP) Camp Finjan 2001 ?
Derech Eretz Hashaked C M.Shem Tov Camp Finjan 2001 ?
Happy Birthday C V.Gabbay Camp Finjan 2001 ?
Holech Leibud C V.Gabbay Camp Finjan 2001 ?
Inyan Shel Zman C R.Ziv (WP) Camp Finjan 2001 ?
Million O Dollar C Y.Bino Camp Finjan 2001 ?
Neimat Hatabak C V.Gabbay (WP) Camp Finjan 2001 ?
Shir M'eAhavah C M.Shem Tov Camp Finjan 2001 ?
Shir Roaim C M.Shem.Tov Camp Finjan 2001 ?
Amor P. A.Levi Camp Finjan 2001 ?
Beni Uvenech P. R.Ziv (WP) Camp Finjan 2001 ?
Choshev Alayich P. S.Gov.Ari Camp Finjan 2001 ?
Nachal Hataninim P. M.Shem.Tov(WP) Camp Finjan 2001 ?
Rak Itach P. V.Gabbay Camp Finjan 2001 ?
Tipa V'eOd Tipa P. V.Gabbay (WP) Camp Finjan 2001 ?
Tni Li Yad P. Y.Carr Camp Finjan 2001 ?
Yoshvim Bevet Cafe P. Y.B.Simchon./G.Biton Camp Finjan 2001 ?

 

Al Gvul Hayam C Victor Gabbay Camp Finjan 2003 ?
Arbaim C Yoni Carr (WP) Camp Finjan 2003 ?
Dai Maspik C Victor Gabbay (WP) Camp Finjan 2003 ?
Eizo Medinah C Israel Yakovee Camp Finjan 2003 ?
Gever Mishtagea C Yaron Malichi Camp Finjan 2003 ?
Kochav Haruch C Moshiko Halevi Camp Finjan 2003 ?
Lo Chashuv C Victor Gabbay (WP) Camp Finjan 2003 ?
Shir Bedoui C Yaron Malichi Camp Finjan 2003 ?
Tni Lo C Yaron Malichi (WP) Camp Finjan 2003 ?
Ad Olam P. Victor Gabbay (WP) Camp Finjan 2003 ?
Ahavat Shadayy P. Israel Yakovee Camp Finjan 2003 ?
Eifo At P. Yaron Malichi Camp Finjan 2003 ?
Heya Heya P. Victor Gabbay (WP) Camp Finjan 2003 ?
Lesachek Baregashot P. Victor Gabbay Camp Finjan 2003 ?
Medinat Hahavah P. Ayelt & Dror Bukai Camp Finjan 2003 ?
Mikan P. Yaron Malichi (WP) Camp Finjan 2003 ?
Vals Lashalom P. Victor Gabbay Camp Finjan 2003 ?

 

Ahuv Sheli C Oren S. Camp Finjan 2004 (DVD)
Ani Shar Ani Kayam C Avi P. (WP) Camp Finjan 2004 (DVD)
Balagan C Kobi M. (WP) Camp Finjan 2004 (DVD)
Galbi C Israel Y. (WP) Camp Finjan 2004 (DVD)
Hamilim Hachaserot C Kobi M. Camp Finjan 2004 (DVD)
Shir LeChamishim C Kobi M (dance only) Camp Finjan 2004 (DVD)
Amazonas L. Kobi M Camp Finjan 2004 (DVD)
Naomi L. Yoram Sason Camp Finjan 2004 (DVD)
Al Na Tivki P. Israel Y. Camp Finjan 2004 (DVD)
Eil Li Koch LeMischakim P. Avi P. (WP) Camp Finjan 2004 (DVD)
Lo Nikshar P. Avi P. (WP) Camp Finjan 2004 (DVD)
Met Lechabek Otach P. Kobi M. (WP) Camp Finjan 2004 (DVD)
Pitchi Lo Et Libech P. Yoni C. Camp Finjan 2004 (DVD)
Ruch Ahavah P. Avi P (WP) Camp Finjan 2004 (DVD)

 

 

Ani Maamin * C A. Naim Camp Yona 1994 ?
El Hachofesh * C A. Perez Camp Yona 1994 ?
Hora Israel C D. Alfasi Camp Yona 1994 ?
Hora Naharia C O. Shmuael Camp Yona 1994 ?
Hora Negev C M. Telem Camp Yona 1994 ?
Yom Ezkarah C Y. Carr (WP) Camp Yona 1994 ?
Nargila L. I.Yakovee (WP) Camp Yona 1994 ?
Ani Ohev Otach Lea P. I.Yakovee (WP) Camp Yona 1994 ?
Babustanim P. V. Gabbay Camp Yona 1994 ?
Hachenanit P. Y. Levi Camp Yona 1994 ?
Ra'aya P. Y. Menashe Camp Yona 1994 ?
Tzomet Hadrachim P. I. Saada Camp Yona 1994

 

Bat Hamidbar C S.G.Ari Camp Yona 1995 ?
Mikarov * C T. Tishler Camp Yona 1995 ?
Neaurim C E. Ronen Camp Yona 1995 ?
Shav El Admati C G.Moti Camp Yona 1995 ?
Shir Meaba C I.Yakovee Camp Yona 1995 ?
Yam Hamelach * C D. Lusky Camp Yona 1995 ?
16 Ton L. Y.Ashreiael Camp Yona 1995 ?
Eli Eli L. Unknown Camp Yona 1995 ?
Think L. D.Mor Camp Yona 1995 ?
Ahavat Shaday P. I.Yakovee Camp Yona 1995 ?
Ani V'eAt P. Y.Levi Camp Yona 1995 ?
Ein Kmo Yafo P. A.Naim Camp Yona 1995 ?
Hashevach Lael P. I.Yakovee Camp Yona 1995 ?
Laylah Bechof Achziv P. A.Perez Camp Yona 1995 ?
Neshikat Shalhevet * P. A.Amram Camp Yona 1995 ?
Shiri Nehederet P. G.Moti Camp Yona 1995 ?
Tni Li Yad P. Y.Carr (WP) Camp Yona 1995

Ayalah C M.B.Shimon   ?
Dikar Al Machiba C Y.Carr (WP)   ?
Hachayim Haacherim * C A.Perez   ?
Hamelech Nimrod * C M.B.Shimon (WP)   ?
Kesheat Yotzaet C T.Tishler   ?
Nashkini Na * C T.Tishler   ?
Rikud Hachalutzim (Hayu Zmanim) C T.Tishler (WP)   ?
Sim Shalom C M.B.Shimon   ?
Tzahalah C M.B.Shimon (WP)   ?
Cacha Vecacha P. T.Tishler   ?
Fantasia P. T.Tishler   ?
Kineret Sheli P. Y.Carr (WP)   ?
Maga Shel Malach P. V.Gabbay   ?
Shalom Ahuvati P. M.B.Shimon   ?
Tzrif Yashan P. M.B.Shimon (WP)  
Artzi * C T.Tishler ?
Darage C G.Biton ?
Haamini Yom Yavo C Y.Carr (WP) ?
Holech Adam C A.Naim ?
Ima Bracha C I.Yakovee (WP) ?
Kmo Tzoani * C M.Shem.Tov ?
Od Shanah Chalfa C Y.Emanuel ?
Shai * C T.Tishler (WP) ?
Taam Menta C Shlomo Maman ?
Yefe Einayim C A.Perez ?
Uno-Dos-Tres L. M.Shem.Tov (WP) ?
Bah Be'Ahavah * P. T.Tishler ?
Dan V'eDanah P. I.Yakovee ?
Keshehayinu Yeladim P. Y.Carr (WP) ?
Motek Lo Lidog P. M.Shem.Tov (WP) ?
Shir Leachoti P. M.Shem.Tov ?
Tango Manita P. Folkloristic ?
Banu Laasot Samech C Y.Carr (P)   ?
Cazablanca C G.Biton   ?
Hatmunot Shebalbom * C D.Barzilay   ?
Kumu Naale * C A.Naim   ?
Meohav * C M.Shem.Tov   ?
Nadnedi C M.Shem.Tov   ?
Oranim C O. Shmuaeli   ?
Rosh B'eRosh C I.Yakovee (WP)   ?
Shote Hakfar C T.Tishler   ?
Yaldati Sheli C I.Ben Dahan   ?
Maria L. Alberto   ?
Ani Ohev Otach P. T.Tishler (WP)   ?
Habayta Lachazor P. N. Kadosh   ?
Imri Li P. R.Siman Tov   ?
Nizkar Ani Bemabatech P. N.Kadosh   ?
Ze Ma Shenishar P. A.Perez   ?
Badad C A.Naim   ?
Bat Melachim C I.Yakovee   ?
Holech Adam * C A.Naim   ?
Horati C T.Tishler (WP)   ?
Kmo Sira Trufa C I.Shiker   ?
Lev Shel Gever * C N.Dor   ?
Likrat Shabat C A.Naim   ?
Matt'ar C I.Yakove (WP)   ?
Od Yavo * C G.Biton   ?
Rikud Leyovel C A.Perez   ?
Shir Me'Aba C I.Yakovee   ?
Shkiah Vruda * C T.Tishler (W.P)   ?
Zmirot Shabat C A.Naim   ?
At V'eAni P. Y.Levi   ?
Eifo At Ahuvah P. T.Tishler   ?
Hizdamnut Achat P. Y.Carr (WP)   ?
Kalah Temania P. A.Naim   ?
Roah Beaenecha P. T.Tishler (WP)   ?
Shuvi Yefefiyah P. A.Naim  

Bechof Shel Portugal * C D. Barzilay   ?
Hahavah Hi Elohit C A.Amram   ?
Magia Lo C T.Tishler (WP)   ?
Malkat Hachatunot * C Y.Malichi   ?
Mila Pshuta C Y.Carr (WP)   ?
More Lechayim C G.Biton   ?
Mul Hayam C T.Tishler (WP)   ?
Nachash C Cyntheia V.   ?
Paamonay Mizrach C S.Maman   ?
Yachad C D.Barzilay   ?
Zichronot C T.Tishler   ?
Ein Li aish L. I.Yakovee   ?
They D'ont Care L. Eyal Eliyahu   ?
Haleli Or P. I.Yakovee (WP)   ?
Rak Aehavini P. D.Barzilay   ?
Shinit Et Chayee P. Y.Ziv   ?
Shoshanat Sfarad * P. D.Barzilay (WP)   ?
Shevach Lael C I.Yakovee   ?
Al Taazveni C A.Amram   ?
At Cheruty C S.Maman   ?
Debka Tamir C Y.Sason   ?
Ein Davar C T.Tishlet (WP)   ?
Gever Mishtagea * C Y.Malichi   ?
Hakol Kvar Shelach C Y.Malichi (WP)   ?
Prachim C Y. Carr (WP)   ?
Roni Li C O.Shmuaeli   ?
Torat Moshe C I.Yakovee   ?
Boom Shibom L. Latine Dance   ?
Achibak P. E.Sagi   ?
Ahavat Shaday P. I.Yakovee   ?
Ani Shar Lach P. G.Biton   ?
Sali Mali Tanza * P. T.Tishler (WP)   ?
Shalechet Atzuvah * P. T.Tishler   ?
Shir Ahavah * P. Y.Malichi  

 

Balelot Ani Roked C A.Perez   ?
Einayim * C A.Levi   ?
Hora Ahavah C S.Maman   ?
Kesem Midabari C A.Levi   ?
Kfar Tudra C A.Perez   ?
Mi Yiten V'eAmen * C A.Perez (WP)   ?
Pelea Tivei C A.Levi   ?
Yasu Hachayim C T.Tishler   ?
Bachur Baysghan P. R.Siman Tov   ?
Chabki Oti * P. A.Levi   ?
Eize Keff Moren P. A.Perez (WP)   ?
Hageshem Beaenecha P. A.Perez (WP)   ?
Perach Leli * P. T.Tishler (WP)   ?
Shir Lechol Et P. B.Cohen   ?
Sultana P. A.Levi   ?
Tipot Hageshem P. Y.Carr (WP)   ?
Yemenite Wedding Dance P. I.Yakovee (WP)   ?
Aba C Avi Perez (WP)   ?
Amarin C Avi Levi   ?
Beche Kinor C Victor Gabbay   ?
Bukra C Moshe Eskayo   ?
Da'ssa C Israel Yakovee (WP)   ?
Emanuael C Eli Ronen   ?
Kamah Tov Lashir C Amnon Shauli   ?
Lecha Eli C Shlomo Maman   ?
Tiyul B'eChinam C Tuvia Tishler (WP)   ?
Veahavta Lreaecha C Avi Perez (WP)   ?
Al Temaher P. Isreal Shiker   ?
Al Tiheye Li Gibor P. Tuvia Tishaler (WP)   ?
Galgalay Hashanim P. Shimon Shiker   ?
Hadmaot Shebeaenayich P. Avi Perez (WP)   ?
Haperach Begani P. Bentzi Tiram   ?
Rachman Rachem P. Israel Yakovee (WP)   ?
Tio Alberto P. Avi Perez (WP)   ?
Arbaim C Yoni Carr
At Haketzev Shel Chayee C Yaron M. (WP)
B'eChof Shel Trapatony C Meir Shem Tov
Chatan Bar Mitzvah C Yaron M. (WP)
Darbashiya C Dudu Barzilay
Debka Arieaela C Naftaly Kadosh
Debka Simon C Moshe E. (WP)
Dudu C Boni Pina & Yoram S.
Galbi C Israel Y
Habal Shem Tov C Meir Shem Tov
Hineni Kan C Eli R.
Kmo Sufa C Yaron M. (WP)
Lach C Moshiko H.
Lecha Karati C Dudu Barzilay (WP)
Lo Mevater C Yaron M. (WP)
Machol Gruzini C moshiko H.
Mala Mala C Dudu Barzilay
Marchaba B'eKum C Meir Shem Tov
Mitztaer C Naftaly Kadosh
Rak ahavah Tavie Ahavah C Levi B.G. (WP)
Sabbaba C Meir Shem Tov
Sar Hamamune C Israel Yakovee
U'Veneheym C Levi B.G.
Yafo C Moshiko H.
Yam Hamishalot C Dudu Barzilay
Yehi Ratzon C Meir Shem Tov (WP)
Yitgadal Shimcha C Meir Shem Tov
Numa Hay L. Levi B.G.(WP)
At Ahavati P. Yaron M. (WP)
Avi P. Naftaly Kadosh (WP)
Boai Neaehevet P. Levi B.G.
Hamischak Nigmar P. Yoni C. (WP)
Im Telech P. Meir Shem Tov
Mechozot Hahavah P. Naftaly Kadosh
Mitchamek Mishigaon P. Dudu Barzilay (WP)
Netafim P. Moshiko H.
Pitchi Lo Et Libech P. Yoni Carr (WP)
Rikud Hachatuna P. Levi B.G. (WP)
Tegale Le Lola P. Shlomi M.(WP)
Yelud Isha P. Israel Yakovee
Ze Hakol Mishamayim P. Yaron M. (WP)
At Haketzev Shel Chayy C Yaron Malichi (WP)
Chatan Bar Mitzvah C Yaron Malichi (WP)
Debka Simpon C Moshe Eskayo
Galbi C Israel Yakovee
Hineni Kan C Eli Ronen
Kmo Sufa C Yaron Malichi (WP)
Lach C Moshiko
Lo Mevater C Yaron Malichi (WP)
Machol Gruzini C Moshiko
Rak Ahavah Tavi Ahavah C Levi Bar Gil (WP)
U'Venehem C Levi Bar Gil
Yafo C Moshiko Halevy
Numa Hay L Levi Bar Gil
At Ahavati P Yaron Malichi (WP)
Boai Neaehevet P Levy Bar Gil
Hamischak Nigmar P Yoni Carr (WP)
Netafim P Moshiko Halevy
Rikud Hachatuna P Levi Bar Gil (WP)
Tegalea LeLola P Shimon Mordechai
Ze Hakol Misjhamayim P Yaron Malichi (WP)
Busmich C International  
Chaya Bishvelcha C M.Shem Tov  
Ein Ani C M.Shem Tov (WP)  
Godechki Chachac C International  
Hine Shanah Overet C O.Shmuael (Yoni Tch)  
Po Be'Yafo C M.Shem Tov  
Rachamim C A. Levi  
Sukar C I.Yakovee  
Tenaneai Oti C M.Shem Tov  
Zorna C S.Gov Ari (Yoni tch)  
Hadod V'eHadoda P. M.Shem Tov  
Lehatchil Mehatchalah P. M.Shem Tov  
Perach Halelach P. S.Maman  
Shir Hakirvah P. R.Ziv  
Zer Kotzim P. M.Shem Tov  
Zirat Chayee P. M.Shem Tov  

Labor Day Dance Minicamp

Mode Ani Lefanecha C Avi P  
Boai Nirkod C Yaron M  
Tamid Mitgaagagt C Avi P  
Ein Mechir Lahavah C Avi P  
Nochri C Yaron M  
Ayale C Israel Y  
Ven A Vivir L Karina L  
Bishvili At Nehederet P Avi P  
Eaheye Lach P Yaron M  
Bevakashah Mimech P Avi P  
Zman Ptziot P Yaron M  
Libi Itach P Avi P  
Ba Min Hashtika C Avi Levy (WP)  
Emtza Halaylah Bakfar C Avi Levy  
Haamini Yom Yavo C Yoni Carr  
Haim At Kan C Avi Levy  
Mama Dialy C Avi Levy (WP)  
Pelea Tivai C Avi Levy  
Yeheye Lanu Tov C Avi Levy  
Yom Shabbat C Israel Yakovee (WP)  
Balyalah U'Vayom P Avi Levy  
Boai Ve'Nirkod P Avi Levy  
Hakol Beahavah P Avi Levy  
Lev Shavur P Avi Levy  
Tni Li Yad P Yoni Carr  
Tripel P Avi Levy  
Tzovet Li Balev P Israel Yakovee (WP)  
Ani Ben Adam C Eyal O.
Arbaim C Yoni C
At Holechet C Eyal O
Hanavah C Meir S.T
Inshalah Hashanah C Eyal O
Kmo Kfafah C Meir S.T
Leorech Hayam C Eyal O
Lean Shelo Telchi P Eyal O
Tamid Bishnayim P Meir S.T
V'eLamrot P Eyal O
Yaldati P Meir S.T
Zer Kotizim P Meir S.T
Zman Lahavah P Meir S.T